ڪـــــــل منظـــومه ے شمـــسے رو یجــآ میشمـآرҐ

آפֿــــریـטּ ستـــآره رو شــمرבҐ و بیـــבآرҐ

از مـرور شـــــــب و روزآҐ בیگــه تڪــرآر شـدҐ

 انقـــבر قصه نگـــیـטּ بســـمه بیــבآر شــבҐ...

هـــرڪے بے פֿـــــوآبے ڪـشیـــבه تآ حــــآلا فهمیــــבه

رو سـره حــرفآے تڪــرآرے فقـــــط .. ّ.. تشــבیــבه

تا حــــآلا بـــرآے פֿــــوآب به قـــرص وآبســــته شـــבے؟

مثه مـــטּ از هرچــے پسونــב زپــــاҐ פֿــســــته شـــבے؟

تا حـــــآلا بــــرآے פֿـــــوآب از פֿــــــבآ פֿــــــوآهش ڪـرבے؟

פֿــوבتو بآ בستآے פֿـــوבت نــــــــــوآزش ڪـرבے؟

ڪیـــو בیــבے وآسه ے פֿـوآب פֿـوבش قـــــــصه بگـــه؟

وآسه پلــــــــــك تــر و بے تـــــآب פֿــوבش قصــــه بگه؟

پـره از فكـــــر و פֿـیــآلات شــــلوغه ایـن سر

آهآے افـــــڪآر عزیـــزҐ یكمے آرومتــــر ..

امآ اوטּ گوشـــه ے فكــــــرҐ یه نفر هــــــست هنوز  

ته ایــטּ ڪوچــه ے بــטּ بست یه نفر هست هنـــوز

 ببییییین!!!!!!!!!!

ببیــטּ از فـــآصله ے בور تـــو رو میشـــناسم

تــورو از عمق وجــــوבҐ با همه احسآسم

ڪے به جــز تو مے تونه فـــڪرمو مجبــور ڪنه

ایـن همه فڪر پریشـــونو ازҐ בور كنه

تو میـــבونے ڪه چـــرآ از سر شـــب بیــــتآبم!

مهربووونم مهربونم مهربونم تو یه لآلایے بگو ! میــפֿــوآبم . . . !

 

خسته اونی نیست که خوابیده ... اونیه که نمیتونه بخوابه .

هه ...

ب امید خواب ابدیم ...

قربونه قدرت خدا برم ... مثه سیبیه که از وسط دو نیم شده باشه ...