نمـــــــی گذاشـــتمـ دلــــمـ را ببــــریــ

اگـــــــــر مـــی دانسـتــــمـ

زنـــــدگـــی بعــــد از تــــ♥ــو

چقـــــــدر دل میـــــخواهــــد ... !!