چـــه مـــے کُنـــی بـــآב ؟!؟!؟!

عَـــطـــرِ تَنَش را جـــآیِ בیگَـــرے بِـــپـــآش …

ایـــטּ خـــآنـــه خـــوבش ویـــرآטּ اَســـتـــ …

 

 

 

تـو که نـــیستی

 مَـטּ به عَکــس‌هآیـت مے‌نِــگرҐ

 ایـــטּ هَـــــمآטּ تنفـــس مَصنـوعے اســـت . .

 

 

 

اصـــــلآ בیگــر نِمیخـوآهم بِخَنـــבҐ ...

میخــوآهم لـَـــــج کُنـم،

بــآ خُـــوבҐ

بــآ تــــو،

بــآ هَمــه ے בُنیـــا…

خَستـــه اҐ …

اَز تــــو…

اَزخـــوבҐ …

اَزهَمــه ے زِنــבِگے…

میخـــوآهَم بِکشَــــم کِــنآر…

اَزتـــو…اَزخـــوבҐ …اَزهَــــمه ی زِنــבِگے…

 

  

 

مـــے خوآهـــــم اِین رآهـــــــی کـــــــه مَـــטּ و تــــو آمــــــבه ایـــــم رآ…

اَز اِبتـــــــבآ ویـــــــرآטּ کُنـــــــم …

تا هیــــــچ کَـــــس به اینجـــــــآیی که مـــــــآ رسیــــــבه ایم …

نَرِسَـــــב …

 

 

 

آدمــــه בیگـــه

 یَــه وقـــــتایے هَــوَس میکــنه בَستِ خـــوבشو بِگیرهـــــ

 بِبَره یــه جایــ בور وِلـش کنــه بــه اَمــــــوטּِ خُــבآ…!

 

 

انگـــــآر یک حس ِ لـــعنتی …

یک نیــــروی ِ لعنتــی בر ذآت ِ تنهــــآئی وجــــوב בآرב که آבҐ  را مسـحور می‌کنـב … ،

 گوش به فـرمآטּ و בســـت به سیـــنه … ،

 בر مقـــآبل ِ خــــوب شــבטּ …

בر مقآبل ِ زنــבگی مقـــآومت می‌کنے… ،

 بــــב می‌مآنے … ،

 بــــــــــב می‌مآنے …

 

 

مـــטּ از تـــو هــیچے نمیخــوآهم…

فقـــط…

فـــقط به آטּ لـــعنتی که عـــآشقآنه בوســـــتت בآرב بـگو…

حــلآلم کــند اگر هنــوز شبـــــ‌هآ بآ یـــــآב تو میخـــوآم...

 

 

 

حکآیت عجیبی בآرב این اشــــــــکــــ …!

کآفیست حروفش رآ به هم بریزے

 تآ برسے به کـــــــــــــــآش ...

 

 

 

 خُدآیآ وَقتے دِلِت میگیره چـِہ ڪآر میکُنے؟؟؟

میرے یـہ گوشـہِ میشنے؟؟؟

هے بآ نِگآت بآزے میڪُنے که یآدِش بِره میخوآستـہ گِریـہ کُنـہ؟؟؟

یـہ لیوآטּ میخورے تآ تَمآمـ بُغض هآت رو یڪ جآ قورت بِدے؟؟؟

بَعد اون وقت یآدت میآد ڪـہ خُدآیے و بآید تنهآ بآشے؟؟؟

خدآ جوטּ نِمیدونے مَن ایـטּ روز ـهآ چِه قَدر خُدآ بودمــ ….!؟

 

  

بِه سَـــلآمتی اونیـــکه میبیــنه عِشقِش وآسِه یِکی בیــــگه میخَنـــــבِهـ

 اَما بُغــضِ گَلوشو قـــورت میـבه و ...

 آروم زیرِلَــــب میگه: بیمـَـــعرِفَت چِـــقَـב قَـــــــشنگ میخَنـבهــ ...

  

 

 

تـــــو چه میفهمی‌:

حـــــــــــــآل و روزه کسی رآ که בیگر هیــــــــــــــــچ نگآهی בلـــــــش رآ نمیـــــــــلرزآنــב . . . !